(H) sau khi bị vả mặt, nữ giới phụ trèo cao đã có được nam chủ yếu Li
Sa • Writing