Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và fan khác là các bạn Nick. Hỏi và trả lời những câu hỏi Nick vẫn thấy gì. Tiếp đến tường thuật câu hỏi của người các bạn và câu trả lời của Nick cho lớp.


may and might: review

1. Use may/ might lớn fill each of the blank. 

(Sử dụng may/ might nhằm điền vào mỗi khoảng chừng trống.)

1. You _______ have a little difficulty driving at night.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 12 a closer look 2

2. I _______ have an allergy to shrimp. I have never tried it.

3. We _______ go to lớn London for a holiday, if we can still afford it.

4. The examiner says we _______ leave when we"ve finished.

5. I don"t know, but I _______ go lớn the lecture about UFOs.

6. Students _______ only borrow four books at a time.

7. There _______ be life on other planets.

8. Students over fifteen _______ bring a phone lớn school.

Lời giải đưa ra tiết:

1. May / might2. May/might3. May/might4. May
5. May/might6. May7. May/ might8. May

1. You may/ might have a little difficulty driving at night.

(Bạn có lẽ có trở ngại một chút trong câu hỏi lái xe về tối nay.)

2. I may/might have an allergy lớn shrimp. I have never tried it.

(Tôi có lẽ rằng có không thích hợp với tôm. Tôi chưa khi nào thử nó.)

3. We may/might go to London for a holiday, if we can still afford it.

(Chúng ta có lẽ rằng sẽ đi Luân Đôn nghỉ ngơi lễ, nếu họ vẫn đủ tiền nhằm thanh toán.)

4. The examiner says we may leave when we’re finished.

(Những bạn kiểm tra nói rằng chúng tôi chắc rằng sẽ tránh đi lúc chúng tôi làm cho xong.)

5. I don’t know, but I may/might go to lớn the lecture about UFOs.

(Tôi ko biết, tuy nhiên tôi có lẽ sẽ đi mang đến buổi diễn giả về UFO.)

6. Students may only borrow four books at a time.

(Những học tập sinh chắc hẳn rằng chỉ mượn 4 quyển sách và một lúc.)

7. There may/might be life on other planets.

(Có lẽ có sự sống trên địa cầu khác.)

8. Students over fifteen may bring a phone lớn school.

(Những học viên hơn 15 tuổi chắc hẳn rằng sẽ mang một smartphone đến trường.)


bài xích 2


Video gợi ý giải


Reported speech: questions (Câu tường thuật: câu hỏi)

2. Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter and Nick, and finish the following sentences. 

(Nick nói rằng anh ấy thấy một đồ thể cất cánh không xác định. Đọc bài vấn đáp giữa một phạt thanh viên cùng nick, và chấm dứt những câu sau.) 

Interviewer: So, what exactly did you see?

Nick: I saw a UFO. It landed in a grassy area.

Interviewer: What were you doing when you saw it?

Nick: I was going for a walk.

Interviewer: What did it look like?

Nick: It was very big & bright and it looked lượt thích a big disc in the sky.

Interviewer: And what else did you see?

Nick: I saw aliens coming out of the UFO.

Interviewer: Did the aliens see you?

Nick: I don’t know. When I saw them, I hid behind a big tree.

1. The interviewer asked Nick _______ exactly he had seen.

2. Nick answered that he _______ a UFO. He said it _______ in a grassy area.

3. The interviewer asked_______Nick had been doing when he saw the UFO.

4. Nick said that he _______ for a walk.

5. The interviewer also asked if the aliens _______ him.

6. Nick told the interviewer that he _______ behind a tree.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Người bỏng Vấn: Vậy, đúng chuẩn thì cậu đang thấy gì?

Nick: Tôi đã thấy một vật dụng thể bay không xác định. Nó sẽ hạ cánh một bãi cỏ.

Người phỏng vấn: bạn đang làm những gì thì thấy nó?

Nick: Tôi đã đi dạo.

Người rộp vấn: Nó trông như vậy nào?

Nick: Nó khôn cùng to cùng sáng với nó trông như một cái đĩa khủng trên thai trời.

Người rộp vấn: Và bạn đã thấy gì khác?

Nick: Tôi đã thấy một người ngoài trái đất bước thoát ra khỏi vật thể cất cánh không khẳng định (UFO).

Người bỏng vấn: Người vũ trụ có thấy bạn không?

Nick: Tôi ko biết. Lúc tôi thấy nó, tôi đã trốn sau đó 1 cây to.

Lời giải chi tiết:

1. What2. Had seen - had landed3. What
4. Had been going5. Had seen6. Had hidden

1.

Xem thêm: Cách Liên Kết Và Chuyển Đổi Tài Khoản Garena Sang Riot Client

The interviewer asked Nick what exactly he had seen.

(Người chất vấn đã hỏi Nick đúng đắn anh ấy đã thấy gì.)

2. Nick answered that he had seen a UFO. He said it had landed in a grassy area.

(Nick đã vấn đáp rằng anh ấy sẽ thấy một đồ vật thể cất cánh không xác minh (UFO). Anh ấy đã nói nó hạ cánh trên một bãi cỏ.)

3. The interviewer asked what Nick had been doing when he saw the UFO.

(Người vấn đáp hỏi Nick đang đang làm cái gi khi thấy đồ thể cất cánh không xác định.)

4. Nick said that he had been going for a walk.

(Nick bảo rằng anh ấy lúc đó vẫn đi dạo.)

5. The interviewer also asked if the aliens had seen him.

(Người vấn đáp cũng hỏi rằng người vũ trụ có nhận thấy anh ấy không.)

6. Nick told the interviewer that he had hidden behind a tree.

(Nick nói với người phỏng vấn rằng anh ấy vẫn nấp vào sau một chiếc cây.)


bài 3


Video gợi ý giải


3. Circle the correct word in italics to complete each sentence.

(Khoanh tròn trường đoản cú đúng in nghiêng để ngừng mỗi câu.) 

1. The reporting verb in the reported question is ask/ say/ tell/ answer.

2. We use if/ that when we report Yes/No questions.

3. In reported questions, the subject comes before/ after the verbs.

4. The tenses are the same/ different in direct and reported speech.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Ask

2. If

3. Before

4. Different

1. The reporting verb in the reported question is ask.

(Từ tường thuật trong câu hỏi tường thuật là ask.)

2. We use if when we report Yes/no question.

(Chúng ta sử dụng if khi bọn họ tường thuật câu hỏi Yes/ No.)

3. In reported questions, the subject comes before the verb.

(Trong câu hỏi tường thuật, nhà ngữ đứng trước rượu cồn từ.)

4. The tenses are different in direct và reported speech.

(Thì của rượu cồn từ không giống nhau giữa câu trực tiếp và câu tường thuật.)


4.  Read other questions by the interviewer. Rewrite them as reported questions.

(Đọc qua những câu hỏi bởi người phỏng vấn. Viết lại chúng như câu hỏi tường thuật.)

1. “Do you go for a walk everyday?”

("Bạn có quốc bộ hàng ngày không?")

2“Have you seen a UFO before?”

("Bạn đã nhận thức thấy một UFO trước đây chưa?")

3“How many aliens did you see?”

("Bạn đã nhận thức thấy bao nhiêu fan ngoài hành tinh?")

4“Why didn’t you take a photo of the aliens?”

("Tại sao các bạn không chụp hình ảnh người kế bên hành tinh?")

5“How long did the UFO stay there?”

("UFO sẽ ở đó bao lâu?")

6.“Have you seen any UFOs since then?”

("Bạn có nhìn thấy ngẫu nhiên UFO nào tính từ lúc đó không?")

Lời giải chi tiết:

1. The interviewer asked if he went for a walk everyday.

(Người vấn đáp hỏi rằng anh ấy có đi dạo mỗi ngày không.)

2. He asked if/ whether Nick he had seen the alien before.

(Anh ấy hỏi Nick trước đây có thấy người dải ngân hà không.)

3. He asked how many aliens Nick had seen.

(Anh ấy hỏi Nick đã nhìn thấy bao nhiêu người ngoài hành tinh.)

4. He asked why Nick hadn’t taken a photo of the alien.

(Anh ấy hỏi vì sao Nick không chụp hình bạn ngoài hành tinh.)

5. The interviewer asked how long the UFO had stayed there.

(Người chất vấn hỏi đồ vật thể bay không khẳng định (UFO) ở đó bao lâu.)

6. The interviewer asked if Nick had seen any UFO since then.

(Người phỏng vấn hỏi Nick đã thấy bất kỳ vật thể cất cánh không xác minh (UFO) tính từ lúc đó chưa.)


bài bác 5


Video lý giải giải


5. Work in groups of three. One is Nick và the others are Nick"s friends. Ask và answer questions about what Nick saw. Then report the friends" questions and Nick"s answers khổng lồ the whole class. 

(Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và fan khác là chúng ta Nick. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi Nick vẫn thấy gì. Sau đó tường thuật câu hỏi của người bạn và câu vấn đáp của Nick mang đến lớp.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Nick: I saw a UFO.

(Tôi sẽ thấy một UFO.)

You: What were you doing when you saw it?

(Bạn đã làm những gì khi nhìn thấy nó?)

Nick: I was going for a walk.

(Khi tôi sẽ đi dạo.)

You: Do you go for a walk every day?

(Bạn có đi bộ mỗi ngày không?)

Nick: Yes, I do.

(Có.)

You: How did you feel when you saw the alien?

(Bạn cảm xúc thế như thế nào khi nhìn thấy fan ngoài hành tinh?)

Nick: I feel really scared.

(Tôi cảm giác thực sự sợ hãi hãi.)

You: What did the alien look like?

(Người ngoài hành tinh trông như thế nào?)

Nick: It is about 2m tall, its skin is green và it has a big head with 3 eyes.

(Nó cao khoảng 2m, domain authority của nó greed color lá cây và nó có một chiếc đầu to với 3 mắt.)

Phần A closer look 2 sẽ giúp đỡ bạn học ôn tập ngữ pháp bao gồm cách sử dụng may/might và tiếng nói gián tiếp cho thắc mắc dạng wh_ cùng yes/no trải qua các bài xích tập tương quan đến chủ đề "Life on other planets" (sự sống trên những hành tinh). Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

A closer look 2 – Unit 12: Life on other planets

Grammar

1. Giải pháp dùng “may” với “might”

May/might thực hiện để nói rằng điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.Ví dụ: He may/might in the office. (Anh ta có thể đang sinh sống trong văn phòng.)Thông thường, may/might hoàn toàn có thể sự dụng sửa chữa cho nhau. Tuy vậy ‘may’ có khả năng xảy ra cao hơn.‘May’ thỉnh thoảng được dùng trong tiếng Anh trang trọng, với nghĩa là được phép làm gì.Ví dụ: You may use my bike. (Bạn bao gồm thể/ được phép dùng xe đạp điện của tôi.)

2. Lời nói gián tiếp của câu hỏi

Chúng ta áp dụng cấu trúc: S + asked(somebody) + question word + clause

Ví dụ:

“What were you doing at the time?”=>She asked me what I had been doing at the time.

Để trần thuật lại thắc mắc Yes/no, bọn họ sử dụng cấu trúc: S + asked(somebody) + if/whether + clause

Ví dụ:

“Did the alien talk to lớn you?”=>She asked me if/whether the alien had talked to lớn me.

Bài tập

1. Use may/might to fill each blank.(Sử dụng may/ might nhằm điền vào mỗi khoảng trống.)

Giải:

You may/ might have a little difficulty driving at night. (Bạn chắc rằng có trở ngại một chút trong bài toán lái xe buổi tối nay.)I may/might have an allergy khổng lồ shrimp. I have never tried it. (Tôi chắc hẳn rằng có không thích hợp với tôm. Tôi chưa bao giờ thử nó.)We may/might go to London for a holiday, if we can still afford it. (Chúng ta có lẽ sẽ đi Luân Đôn nghỉ ngơi lễ, nếu chúng ta vẫn đầy đủ tiền nhằm thanh toán.)The examiner says we may leave when we’re finished. (Những bạn kiểm tra nói rằng bọn chúng tôi có lẽ sẽ rời đi khi craỉl làm xong.)I don’t know, but I may/might go to the lecture about UFOs. (Tôi không biết, nhưng lại tôi chắc rằng sẽ đi cho buổi speeker bay không xác định.)Students may only borrow four books at a time. (Những học sinh chắc rằng chỉ mượn 4 quyển sách và một lúc.)There may/might be life on other planets. (Có lẽ có sự sống trên địa cầu khác.)Students over fifteen may bring a phone to lớn school. (Những học sinh hơn 15 tổi chắc hẳn rằng sẽ có một điện thoại cảm ứng thông minh đến trường.)

2. Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter và Nick, and finish the following sentences. (Nick nói rằng anh ấy thấy một vật dụng thể cất cánh không xác định. Đọc bài phỏng vấn giữa một phát thanh viên với nick, và hoàn thành những câu sau.)

Dịch bài:

Người bỏng Vấn: Vậy, đúng chuẩn thì cậu sẽ thấy gì?
Nick: Tôi sẽ thấy một thứ thể cất cánh không xác định. Nó sẽ hạ cánh một bến bãi cỏ.Người phỏng vấn: các bạn đang làm những gì thì thấy nó?
Nick: Tôi đã đi dạo.Người bỏng vấn: Nó trông như vậy nào?
Nick: Nó hết sức to và sáng cùng nó trông như một cái đĩa phệ trên thai trời.Người phỏng vấn: Và các bạn đã thấy gì khác?
Nick: Tôi đang thấy một người ngoài trái đất bước thoát khỏi vật thể cất cánh không xác minh (UFO).Người phỏng vấn: Người dải ngân hà có thấy bạn không?
Nick: Tôi ko biết. Lúc tôi thấy nó, tôi đang trốn sau một cây to.

Giải:

The interviewer asked Nickwhat exactly he had seen. (Người chất vấn đã hỏi Nick chính xác anh ấy đang thấy gì.)Nick answered that he had seen a UFO. He said it had landed in a grassy area. (Nick đã trả lời rằng anh ấy đang thấy một vật thể bay không xác định (UFO). Anh ấy sẽ nói nó hạ cánh bên trên một bãi cỏ.)The interviewer askedwhat Nick had been doing when he saw the UFO. (Người phỏng vấn hỏi Nick vẫn đang làm gì khi thấy thứ thể bay không xác minh (UFO).)Nick said that he had been going for a walk. (Nick bảo rằng anh ấy thời điểm đó sẽ đi dạo.)The interviewer also asked if the aliens had seen him. (Người chất vấn cũng hỏi thử rằng người thiên hà có thấy anh ấy không.)Nick told the interviewer that he had hidden behind a tree. (Nick nói với người vấn đáp rằng anh ấy đang nấp vào sau một cái cây.)

3.Circle the correct word in italics lớn complete each sentence.(Khoanh tròn từ bỏ đúng in nghiêng để chấm dứt mỗi câu.)

Giải:

The reporting verb in the reported question is ask. (Từ trần thuật trong thắc mắc tường thuật là ask.)We use if when we report Yes/no question. (Chúng ta thực hiện if khi bọn họ tường thuật thắc mắc Yes/ No.)In reported questions, the subject comes before the verb.(Trong câu hỏi tường thuật, chủ ngữ đứng trước cồn từ.)The tenses are different in direct & reported speech.(Thì của hễ từ khác nhau giữa câu trực tiếp và câu tường thuật.)

4. Read other questions by the interviewer. Rewrite them as reported questions. (Đọc qua những thắc mắc bởi tín đồ phỏng vấn. Viết lại bọn chúng như thắc mắc tường thuật.)

Giải:

“Do you go for a walk everyday?”=> The interviewer asked if he went for a walk every day. (Người phỏng vấn hỏi rằng anh ấy có đi bộ mỗi ngày không.)“Have you seen a UFO before?”=> He asked how Nick had felt when he had seen the alien. (Anh ấy hoi Nick cảm thấy ra sao khi thấy fan ngoài hành tinh)“How many aliens did you see”=> He asked what the alien had looked like. (Anh ấy hỏi người vũ trụ trông như thế nào.)“Why didn’t you take a photo of the aliens?”=> He asked why Nick hadn’t taken a photo of the alien. (Anh ấy hỏi vày sao Nick không chụp hình người ngoài hành tinh.)“How long did the UFO stay there?”=> The interviewer asked how long the UFO had stayed there. (Người chất vấn hỏi đồ dùng thể cất cánh không khẳng định (UFO) ở đó bao lâu.)“Have you seen any UFOs since then?”=> The interviewer asked if Nick had seen any UFO since then. (Người phỏng vấn hỏi Nick đang thấy bất kỳ vật thể cất cánh không xác định (UFO) kể từ đó chưa.)

5. Work in groups of three. One is Nick and the others are Nick’s friends. Ask và answer questions about what Nick saw. Then report the friends’ questions và Nick’s answers to the whole class. (Làm theo đội 3 người. Một là Nick và fan khác là bạn Nick. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc Nick vẫn thấy gì. Tiếp đến tường thuật thắc mắc của người bạn và câu vấn đáp của Nick mang đến lớp.)

Hướng dẫn: chúng ta học rất có thể sử dụng đoạn hội thoại trong sách. Nạm vai "phóng viên" bằng người các bạn của Nick