Teacher: Welcome khổng lồ English Club. Today, I"m going to vì a quick quiz to check your knowledge of the English language. Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

Duong: Of course, it is.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 9 unit 9

Teacher: Incorrect. Chinese is. Question two: Does English have the largest vocabulary?

Vy: Yes, with approximately 500,000 words & 300,000 technical terms.

Teacher: Yes, spot on! This is due lớn the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages.

Duong: Yeah, if there weren"t so many words, it would be easier for us to lớn master it!

Teacher: Ha ha… But the simplicity of khung makes English easy to learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question three: Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, & an adjective?

Mai: I think the word subject can operate as a noun, a verb and an adjective.

Teacher: Excellent. In English, the same word can operate as many parts of speech. That"s due to its flexibility. Question four: What is the longest word in English which has only one vowel?

Duong: Is it length?

Vy: No, I think it"s strengths.

Teacher: That"s right, Vy. Lastly, question five: Who can tell me at least three varieties of English?

Mai: American English, Australian English, and... Er, yes, Indian English.

a. Read the conversation again & find the nouns of the adjectives "simple" and "flexible"

(Đọc đoạn hội thoại đợt nữa và kiếm tìm danh từ bỏ của tính tự "simple" với "flexible".)

AdjectivesNouns
simple 
flexible 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Giáo viên: Chào mừng những em đến với câu lạc cỗ tiếng Anh. Hôm nay, thầy cho những em chơi trò đố mẹo để bình chọn kiến thức của các em về giờ đồng hồ Anh. Câu 1: gồm phải tiếng Anh được nói như ngôn ngữ đầu tiên bởi hầu như mọi người trên thế giới.

Dương: chắn chắn chắc rồi ạ.

Giáo viên: Không đúng. Đó là giờ Trung Quốc. Câu 2: tiếng Anh gồm vốn trường đoản cú vựng rộng tốt nhất đúng không?

Vy: Vâng ạ, với khoảng 500,000 từ cùng 300,000 thuật ngữ kỹ thuật.

Giáo viên: Chính xác. Đó là chính vì việc mở rộng của tiếng Anh, giờ đồng hồ Anh vẫn mượn từ vựng từ khá nhiều nước khác.

Dương: Vâng, nếu không tồn tại quá nhiều từ sẽ dễ dàng hơn cho họ thành thuần thục nó.

Giáo viên: Haha...nhưng sự đơn giản về cấu trúc từ đã tạo nên tiếng Anh dễ dàng học. Các từ giờ Anh đang được đơn giản dễ dàng hóa nhiều thế kỷ qua. Bây giờ, câu 3: Em nào nói cách khác cho thầy biết một từ giờ Anh có thể là danh từ, động từ cùng tính từ?

Mai: Em nghĩ về từ "subject" rất có thể đóng vai trò như một danh từ, hễ từ với tính từ ạ.

Giáo viên: Xuất sắc. Trong tiếng Anh, cùng 1 từ rất có thể đóng nhiều vai trò khác nhau. Đó là vì sự hoạt bát của nó. Câu 4: từ nào lâu năm nhất trong giờ Anh cơ mà chỉ có một nguyên âm?

Dương: Là từ length hả thầy?

Vy: Không tớ nghĩ rằng strengths.

Giáo viên: Đúng rồi Vy. Cuối cùng, câu 5: em nào rất có thể kể cho thầy ít nhất 3 sự phong phú của giờ đồng hồ Anh?

Mai: Anh Mỹ, Anh Úc, cùng à...Anh Ấn ạ.

Lời giải bỏ ra tiết:

simple (adj): đơn giản => simplicity (n): sự đơn giản

flexible (adj): linh hoạt => flexibility (n): sự linh hoạt


Bài 1 b

1b. Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary.

(Chuyển các tính tự này nên danh từ. Em hoàn toàn có thể sử dụng từ bỏ điển.)

Adjective

Noun

sad

sadness

dark

 

stupid

 

popular

 

happy

 

punctual

 

Lời giải chi tiết:

Adjective (Tính từ)

Noun (Danh từ)

sad (buồn)

sadness (nỗi buồn)

dark (tối)

darkness (bóng tối)

stupid (ngu ngốc)

stupidity (sự ngốc ngốc)

popular (phổ biến)

popularity (sự phổ biến)

happy (hạnh phúc)

happiness (niềm hạnh phúc)

punctual (đúng giờ)

punctuality (sự đúng giờ)


Bài 1 c

1c. Read the conversation again và choose the correct answers.

(Đọc lại bài xích hội thoại và chọn những câu vấn đáp đúng.)

1. Which language is most spoken as a first language in the world?

A. English

B. Chinese

C. Vietnamese

2. English has about ___________ words & technical terms.

A. 500,000

B. 300,000

C. 800,000

3. The ___________ of khung makes English easy khổng lồ learn.

A. Simplicity

B. Flexibility

C. Openness

4. One of the reasons why the vocabulary of English is mở cửa is that it has ___________.

A. A lot of words

B. Many varieties

C. Borrowed many words

5. Some English verbs are ___________ their nouns or adjectives.

Xem thêm: Bộ đề thi tiếng anh vào 10 thanh hóa qua các năm có đáp án, tải đề thi vào 10 môn tiếng anh năm 2022

A. Very different from

B. The same as

C. Changed according to

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

1. B

Which language is most spoken as a first language in the world? => B. Chinese 

(Ngôn ngữ như thế nào là tiếng chị em đẻ của không ít nước trên gắng giới? - tiếng Trung Quốc)

2. C

English has about 800,000 words & technical terms.

(Tiếng Anh có khoảng 800,000 từ với thuật ngữ kĩ thuật.)

3. A

The simplicity  of size makes English easy to learn.

(Sự 1-1 giản của công thức làm cho tiếng Anh dễ để học.)

4. C

One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has borrowed many words.

(Một trong những nguyên nhân nguyên nhân từ vựng giờ đồng hồ Anh được mở rộng là nó sẽ mượn các từ.)

5. B

Some English verbs are the same as their nouns or adjectives.

(Một vài đụng từ tiếng Anh kiểu như danh từ hoặc tính từ bỏ của nó.)


2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B. 

(Nối từ, các từ vào cột A với khái niệm trong cột B.)

A

B

1. First language

A. A way of pronouncing the words of a language that shows which country or area a person comes from

2. Second language

B. This language is generally used in the government, public administration, law và the education system

3. Official language

C. The language that you learn lớn speak from birth

4. Accent

D. A regional khung of a language in which some words and grammar differ slightly from the standard khung of the same language

5. Dialect

E. A language that you learn to speak well & that you use for work or at school, but that is not the language you learned first at home

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c

2 - e

3 - b

4 - a

5 - d

1 - c. first language – the language that you learn lớn speak from birth

(ngôn ngữ đầu giờ đồng hồ - ngôn ngữ mà bàn sinh hoạt nói từ lúc sinh ra)

2 - e. second language – a language that you learn khổng lồ speak well and that you use for work or at school, but that is not the language you learned first at home

(ngôn ngữ lắp thêm hai - ngôn ngữ bạn học tập nói thành thạo, chúng ta dùng trong công việc hoặc làm việc trường, chưa hẳn học trước tiên ở quê nhà)

3 - b. official language – this language is generally used in the government, public administration, law and education system

(ngôn ngữ chấp thuận - ngôn ngữ được sử dụng thoáng rộng trong hệ thống chính phủ, cơ quan luật pháp và giáo dục)

4 - a. accent – a way of pronunciang the words of a language that shows which country or area a person come from

(chất giọng - biện pháp phát âm của những từ ngữ mà thông qua đó mọi tín đồ biết bạn đến từ quốc gia và vùng miền nào)

5 - d. dialect – a regional khung of a language in which some words and grammar differ slightly from the standard size of the same language

(từ địa phương - ngôn ngữ đặc thù của một vùng miền và từ ngữ với ngữ pháp hơi khác so với ngữ điệu chuẩn)


3. Match the beginning of each sentence (1-6) to its ending (a-f). 

(Nối phần mở đầu của mỗi câu (1-6) với hoàn thành của nó (a-f).)

A

B

1. English is

A. Learning English worldwide.

2. The British Council estimates that about 375 million people speak

B. All contributed to the growth of English.

3. At present, over a billion people are

C. English regularly as a second language.

4. Immigration, new technologies, popular culture và even war have

D. Though all can be understood, more or less, by speakers of other varieties.

5. Nowadays, there are many varieties of English all over the world such as

E. British English, American English, Australian English, Indian English, etc.

6. There are many differences in accents and dialects between varieties of English

F. Used as a first language in at least 75 countries around the world.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - f

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

6 - d

1 - f. English is used as a first language in at least 75 countries around the world.

(Tiếng Anh được thực hiện như tiếng mẹ để tại ít nhất 75 giang sơn trên nuốm giới.)

2 - c. The British Council estimates that about 375 millions people speak English regularly as a second language.

(Hội đồng Anh ước tính rắng có khoảng 375 triệu con người nói giờ đồng hồ Anh như ngôn từ thứ hai.)

3 - a. At present, over a billion people are learning English worldwide.

(Hiện tại rộng 1 tỷ người đang học tiếng Anh trên khắp ráng giới.)

4 - b. Immigration, new technology, popular culture and even war have all contributed to the growth of English.

(Sự di cư, technology mới, văn hóa truyền thống chung và thậm chí là là chiến tranh đã góp sức vào sự cải tiến và phát triển của giờ đồng hồ Anh.)

5 - e. Nowadays, there are many varieties of English all over the world such as British English, American English, Australian English, Indian English, etc.

(Ngày nay có không ít biến thể của giờ đồng hồ Anh trên khắp trái đất chẳng hạn như Anh Anh, Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Ấn,...)

6 - d. There are many differences in accents & dialects between varieties of English though all can be understood, more or less, by speakers of other varieties.

(Có các sự khác nhau về hóa học giọng và ngôn từ địa phương giữa những biến thể giờ đồng hồ Anh tuy vậy tất cả đa số được phát âm ít xuất xắc nhiều bởi người nói của các biến thể.)

Đây là phần khởi rượu cồn của unit 9 với chủ đề: English in the world(tiếng anh trên khắp nuốm giới). Phần này để giúp bạn học gồm cái quan sát tổng quan về chủ đề và cung cấp từ vựng, cấu trúc liên quan. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

Getting started - Unit 9: English in the World

1. Listen và read. (Nghe với đọc)

Teacher:Welcome khổng lồ English Club. Today, I"m going to vì a quick quiz to kiểm tra your knowledge of the English language. Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?(Giáo viên: kính chào mừng những em mang lại với câu lạc bộ tiếng Anh. Hôm nay, thầy cho những em chơi trò đố vui để bình chọn kiến thức của các em về tiếng Anh. Câu 1: tất cả phải tiếng Anh được nói như ngôn ngữ trước tiên bởi hầu hết mọi bạn trên cố gắng giới)Duong:Of course, it is.(Dương: cứng cáp chắc rồi ạ)Teacher:Incorrect. Chinese is. Question two: Does English have the largest vocabulary?( ko đúng. Đó là tiếng Trung Quốc. Câu 2: giờ Anh có vốn tự vựng rộng tốt nhất đùng không?)Vy:Yes, with approximately 500,000 words và 300,000 technical terms.(Vâng ạ, với khoảng 500,000 từ cùng 300,000 thuật ngữ kỹ thuật)Teacher:Yes, spot on! This is due to lớn the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages.(Chính xác. Đó là cũng chính vì việc không ngừng mở rộng của giờ đồng hồ Anh, tiếng Anh đang mượn trường đoản cú vựng từ rất nhiều nước khác)Duong:Yeah, if there weren"t so many words, it would be easier for us lớn master it!(Vâng, nếu không tồn tại quá các từ sẽ thuận tiện hơn cho họ thành thành thục nó)Teacher:Ha ha... But the simplicity of khung makes English easy to learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question three: Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, và an adjective?(Haha...nhưng sự đơn giản dễ dàng về cấu tạo từ đã khiến cho tiếng Anh dễ dàng học. Những từ giờ Anh đã được dễ dàng hóa nhiều thế kỷ qua. Bây giờ, câu 3: Em nào nói theo cách khác cho thầy biết một từ giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể là danh từ, đụng từ cùng tính từ?
Mai:I think the word subject can operate as a noun, a verb, và an adjective.(Em nghĩ từ " subject" rất có thể đóng vai trò như 1 danh từ, hễ từ cùng tính từ bỏ ạ)Teacher:Excellent. In English, the same word can operate as many parts of speech. That"s due to lớn its flexibility. Question four: What is the longest word in English which has only one vowel?(Xuất sắc. Trong giờ Anh, thuộc 1 từ rất có thể đóng nhiều vai trò khác nhau. Đó là do sự linh hoạt của nó. Câu 4: từ nào lâu năm nhất trong giờ Anh mà lại chỉ có 1 nguyên âm?)Duong:Is it length?(Là từ bỏ length hả thầy?)Vy:No, I think it"s strengths.(Không tớ nghĩ là strengths)Teacher:That"s right, Vy. Lastly, question five: Who can tell me at least three varieties of English?(Đúng rồi Vy. Cuối cùng, câu 5: em nào rất có thể kể mang lại thầy ít nhất 3 sự đa dạng mẫu mã của tiếng Anh?)Mai:American English, Australian English, and... Er, yes, Indian English.(Anh Mỹ, Anh Úc, cùng à...Anh Ấn ạ)

1.a Read the conversation again và find the nouns of the adjectivessimpleandflexible. (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và tìm danh trường đoản cú của tính tự " 1-1 giản" cùng "linh động" ).

Giải:

Simplicity (Sự solo giản)flexibility (sự linh hoạt)

1.b Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary. (Chuyển các tính từ thành danh từ. Bạn có thể sử dụng trường đoản cú điển.)

Giải:

Adjective (tính từ)

Noun (danh từ)

Sad (buồn)

Sadness (nỗi buồn)

dark (tối)

darkness (bóng tối)

stupid (Ngu ngốc)

Stupidity (Sự ngây ngô ngốc)

popular (phổ biến)

popularity (Sự phổ biến)

happy (hạnh phúc)

happiness (niềm hạn phúc)

punctual (đúng giờ)

punctuality (sự đúng giờ)

1.c Read the conversation again & choose the correct answers. (Đọc đoạn hội thoại đợt nữa và chọn câu trả lời đúng)

Giải:

1. Which language is most spoken as a first language in the world? (Ngôn ngữ làm sao là tiếng mẹ đẻ của tương đối nhiều nước trên nuốm giới?)

A. English (tiếng Anh) B. Chinese (tiếng Trung) C. Vietnamese (tiếng Việt)

2. English has about_______ words & technical terms. (Tiếng Anh có tầm khoảng … từ cùng thuật ngữ kĩ thuật)

A. 500,000 B. 300,000 C. 800,000

3.The_____ of form makes English easy to learn. (… của công thức làm cho tiếng Anh dễ dàng để học)

A simplicity (Sự đối kháng giản) B. Flexibility (Sự linh hoạt) C. Openness (Sự mở rộng)

4. One of the reasons why the vocabulary of English is xuất hiện is that it has_____ . (Một trong số những nguyên nhân nguyên nhân từ vựng giờ đồng hồ Anh được không ngừng mở rộng lá…)

A. A lot of words (rất các từ) B.many varieties (đa dạng) C.borrowed many words (nhiều tự được mượn)

5. Some English verbs are____their nouns or adjectives. (Một vài động từ giờ đồng hồ Anh là … danh từ của nó hoặc tính từ.)

A. Very different (rất khác) B.the same as (giống nhau) C. Changed according to(thay đổi thông qua)

2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B. (Nối từ, các từ trong cột A với quan niệm trong cột B.)

Giải:

First language – the language that you learn to speak from birth(ngôn ngữ đầu giờ đồng hồ = ngữ điệu mà bạn làm việc nói từ dịp sinh ra.)second language – a language that you learn khổng lồ speak well & that you use for work or at school, but that is not the language you learned first at home.(ngôn ngữ thứ hai = ngôn từ bạn học nói thành thạo, các bạn dùng trong quá trình hoặc nghỉ ngơi trường, không phải học trước tiên ở quê nhà.)official language – this language is generally used in the government, public administration, law and education system.(Ngôn ngữ chính thức = ngôn từ được sử dụng rộng rãi trong khối hệ thống chính phủ, cơ quan luật pháp và giáo dục.)accent – a way of pronunciang the words of a language that shows which country or area a person come from.(chất giọng = phương pháp phát âm của những từ ngữ mà qua đó mọi người biết bạn đến từ nước nhà và vùng miền nào.)dialect – a regional khung of a language in which some words và grammar differ slightly from the standard form of the same language.(từ địa phương = ngôn ngữ đặc trưng của một vùng miền cùng từ ngữ với ngữ pháp khá khác so với ngữ điệu chuẩn.)

3. Match the beginning of each sentence (1-6) to lớn its ending (a-f). (Nối phần bắt đầu của mỗi câu (1-6) với kết thúc của nó (a-f)

Giải:

English is used as a first language in at least 75 countries around the world. (Tiếng Anh được sử dụng như tiếng mẹ để tại ít nhất 75 đất nước trên vắt giới.)The British Council estimates that about 375 millions people speak English regularly as a second language. (Hội đồng Anh mong tính rắng có tầm khoảng 375 triệu người nói giờ Anh như ngữ điệu thứ hai.)At present, over a billion people are learning English worldwide. (Hiện tại rộng 1 tỷ bạn đang học tiếng Anh trên khắp núm giới.)Immigration, new technology, popular culture and even war have all contributed lớn the growth of English. (Sự di cư, công nghệ mới, văn hóa truyền thống chung và thậm chí còn là cuộc chiến tranh đã đóng góp vào sự phát triển của giờ Anh.)Nowadays, there are many varieties of English all over the world such as British English, American English, Australian English, Indian English, etc.(Ngày nay có không ít biến thể của tiếng Anh trên khắp thế giới chẳng hạn như Anh Anh, Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Ấn,...)There are many differences in accents & dialects between varieties of English though all can be understood, more or less, by speakers of other varieties. (Có các sự không giống nhau về chất giọng và ngôn ngữ địa phương giữa các biến thể giờ đồng hồ Anh tuy vậy tất cả hầu như được phát âm ít hay những bởi bạn nói của những biến thể.)

4. Work in pairs. Ask & answer questions about the English language using the information from 3. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về: ngữ điệu Tiếng Anh sử dụng thông tin từ câu 3.)