Học sinh lớp 4 đang sẵn sàng cho kì thi cuối học kì 2, tiếng Anh là môn học đặc biệt quan trọng đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên định để rèn luyện khả năng nghe, nói, đọc, viết. Để giúp các em tất cả thêm tài liệu ôn tập, bài viết này sẽ ra mắt “top 10 đề thi giờ Anh lớp 4 cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án“.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 1

Đề thi môn giờ anh lớp 4 cuối học kì 2

Tóm Tắt Nội Dung

I. Đề thi giờ Anh lớp 4 cuối học kì 2 – Đề 1 (đề mẫu) II. Đề thi giờ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 – Đề 2 (đề mẫu)III. Đề thi giờ Anh lớp 4 cuối học kì 2 – Đề 3 (đề mẫu)

I. Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 – Đề 1 (đề mẫu)

Write True or False. 

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun và relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you vì yesterday?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Choose the odd one out. 

1. A. This B. That C. Cheap D. Those

2. A. Scary B. Parrot C. Tiger D. Elephant

3. A. Wonderful B. Weather C. Enormous D. Beautiful

4. A. Would B. Fish C. Rice D. Chicken

Read and match. 

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

3. Why does he like monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go to the bookshop.

a. It’s in May.

b. That’s a good idea.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

Reorder the words lớn complete the sentence. 

1. A/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. Homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. Is/ Ho bỏ ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Choose the correct answers.

1. I am …………………. Math exercises now.

A. Do

B. Did

C. Doing

D. Does

2. …………………….. You want to play badminton?

A. Does

B. Do

C. Doing

D. Can

3. There ………………… a lot of students there tomorrow.

A. Will be

B. Are

C. Was

D. Is

4. What ……………………. You vị yesterday?

A. Are

B. Do

C. Does

D. Did

5. How ……………………….. Vị you play football?

A. Usually

B. Sometimes

C. Often

D. Always

Tải Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học kì 2 – Đề 1: tại đây

Tham khảo tin tuyển dụng việc làm part-time dành cho HSSV:

Bộ 17 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì một năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài thi giờ đồng hồ Anh 4 học kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


Chỉ 100k cài trọn bộ Đề thi tiếng Anh 4 bạn dạng word có giải thuật chi tiết:

B2: Nhắn tin tới zalo chiaseyhoc.com Official - nhấn vào đó để thông báo và dìm giáo án.

Xem thử tư liệu tại đây: liên kết tài liệu

TOP 10 đề thi giờ Anh lớp 4 học kì một năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án


Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 1

I. Trả lời thắc mắc

1. What is your nationality?

2. What nationality are you?

3. Linda comes from England. What’s her nationality?


4. What day is it, today?

5. When vì you have English?

II. Chấm dứt bảng sau

COUNTRY

NATIONALITY

CITY

FLAG

America

(1)……………………..

New York

*

(2) ..........................

(3)………………….

London

*

(4) …………….

(5)………………….

Tokyo

*

Australia

(6)…………………

Sydney

*

III. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

A. Japanese

B. America

C. Vietnamese

D. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

A. Friend

B. From

C. Friends

D. Country

3. We have English __________ Mondays và Thursdays.

A. In

B. On

C. From

D. To

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

A. In

B. To

C. At

D. On

5. She __________ from Australia.

A. Are

B. Is

C. Am

D. At

IV. Đọc đoạn văn và lưu lại (√) vào bảng True (Đúng) – False (Sai)

Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go lớn school from Monday to lớn Friday. Và I bởi vì not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go to the English Club on Tuesday, Thursday & Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday và Sunday.

1. Linda is from America.

2. Tomorrow is Tuesday.

3. She goes to school from Monday to lớn Sunday.

4. She doesn’t go lớn school at the weekends.

5. She plays sports on Tuesday afternoon.

6. She goes lớn the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening.

7. She goes swimming on Thursday afternoon.

8. She visits her grandparents on Saturday và Sunday.

V. Dịch các câu sau lịch sự tiếng anh

1. Hết sức vui được gặp gỡ lại bạn.

2. Akiko thì tới từ nước Nhật Bản. Cô ấy là tín đồ Nhật Bản.

3. Tôi học tập lớp 4 chiều ở ngôi trường tiểu học Đức Thạnh.

4. Hôm nay là thiết bị năm. Tôi đi mang lại sở thú.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án đề số 2

I. Khoanh vào trường đoản cú em cho rằng khác với các từ còn lại

1.

England American

Japanese Vietnamese

2.

Good morning Goodbye

Good evening Good afternoon

3.

First Second

Four Ninth

4.

January October

December Thursday

5.

Tenth Tuesday

Wednesday Sunday

6.

Eighth Twenty

Nineteenth Seventeenth

7.

China Thailand

Japanese Malaysia

8.

Where What

When From

9.

Football Swim

Visit Help

10.

Day November

Month Year

II. Sắp xếp chữ cái sau đây thành từ tiếng Anh bao gồm nghĩa

*

III. Điền trường đoản cú vào nơi trống.

A. Swimming

B. Morning

C. Grandparents

D. Football

E. English

F. First

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Vị you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

IV. Đọc cùng điền từ mê thích hợp.

Hello. I’m Helen. I’m from America. I’m 11 years old. My birthday is on the twelfth of December. I can play sports but I can’t play the guitar. I vị not go khổng lồ school at the weekend. I cycle on Saturdays and play volleyball on Sundays.

1. What’s her name? - She’s __________.

2. What is her nationality? - She’s _______.

3. When is her birthday? - It’s on the 12th of _______.

4. What can she do? - She can __________.

V. Trả lời câu hỏi về bạn dạng thân em

1. What subjects vị you have on Wednesday?

2. What vị you vì chưng on Sunday?

3. What is the date today?

4. When’s your birthday?

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 3

Question 1: chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại

1.

A. Music
B. District
C. City
D. Fire

2.

A. Walk
B. Class
C. Glasses
D. Badminton

3.

A. Student
B. Study
C. Much
D. Umbrella

4.

A. Name
B. Same
C. Game
D. Lamp

Question 2: Chọn giải đáp đúng

1. Sandra likes ___________ to lớn music.

A. Listening

B. Listen

C. Lớn listen

D. Listen

2. He can play football _______ he can’t play table tennis.

A. Because

B. And

C. But

D. When

3. Where is she _______? – She’s from Japan.

A. In

B. From

C. At

D. On

4. Where _______ you yesterday?

A. Is

B. Are

C. Was

D. Were

5. What _______does Mai have today? – She has Math, Music, Science và English.

A. Class

B. Subjects

C. Time

D. Nationality

6. _______ day is it today? –It’s Monday.

A. Why

B. What

C. When

D. How

Question 3: Đọc đoạn văn với chọn lời giải đúng điền vào địa điểm trống

This is my mother. (1)_________ name is Hien. She is a teacher. She gets up at 5:30 in the morning. She has (2)_________ at 6 o’clock. She goes khổng lồ work at 6:30. She works in a school from 7 o’clock a. M. (3)_________ 10:30 a.m. She arrives home at 11:00 a.m. She has lunch at 11:30. In the evening she has dinner và she (4)_________ khổng lồ bed at 11 p.m.

1.

A. His

B. Your

C. Her

D. Their

2.

A. Breakfast

B. Class

C. Dinner

D. Lunch

3.

A. At

B. Of

C. With

D. To

4.

A. Tells

B. Plays

C. Goes

D. Looks

Question 4: sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Subjects / today? / bởi / have / What / you

..........................................................................................................................

2. Nice / to lớn / again. / you / see

............................................................................................................................

3. Class / in? / they / are / What

............................................................................................................................

4. Did / yesterday? / they / vày / What

............................................................................................................................

Question 5: dựa vào tranh dứt các câu sau

1. This is my ___________. It’s big.

*

2. How ___________ is she? She is five years old.

*

3. He comes from ___________.

*

4. I lượt thích ___________ my bike.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án đề số 4

LISTENING

Part 1: Question 1- 4 Listen and circle

1. Linda is……….

A. Playing the piano

B. Flying a kite

2. We have Science on…………..

A. Tuesdays & Thursdays

B. Thursdays và Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. Puppet

B. Table

4. They can ……………………..

A. Dance

B. Skate

Part 2: Question 5 -7: Listen & match. There is an example

*

Part 3: Question 8-12: Listen & circle

8. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

9. What did he do in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

10. What did he vì in the afternoon?

A. He went to the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

11. When did he bởi vì homework?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

12. What did he bởi vì in the evening?

A. He chatted online with his friend Mai.

B. He chatted online with his friend Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read and write. There is an example.

*

Part 2: Questions 4-7: Read and complete .There is an example

Hi. My name is Jim. I study at Binh Minh Primary School. I go lớn school from Monday lớn Friday. I have (0) Vietnamese và Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays và (1)…………….. I have (2)…………….on Wednesdays, Thursdays and Fridays. I have PE on Mondays and (3)……………. I have Music on (4)…………….. I like it very much.

Part 3: Questions 8-10: Read và tick true (T) or false (F)

Hello. My name is Nguyen Quoc Anh. I’m from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary School. It’s in Tay Son Street, Dong domain authority District, Ha Noi. It is a big school. I am in Class 4B with Minh và Quang. We are good friends. I love my school and friends.

8/ His school is a small school in Tay Son Street.

9/ He is in Class 4C.

10/ Minh and Quang are his good friends

WRITING

Part 1: Question 1 - 4: Write about you

Hi, my name is (1)……………………………………………………………

I am from (2)…………………………………………………………………

The name of my school is (3)…………………………………………………

My favourite subject is (4)……………………………………………………

Part 2: Question 5-10. Reorder the words. There is an example.

5. They/doing/are/what?

6. Paper/Tony/making/Tim/and/are/planes

7. You/piano/play/did/yesterday evening/the

8. In/is/my/Nguyen
Van/Road/school

9. Nationality/what/are/you?

10. You/like/songs/to/English/do/listening

SPEAKING

Part 1: Getting lớn know each other

1. What’s your name? How vị you spell your name?

2. What day is it today?

3. What subjects do you like?

Part 2: Talking about your family

4. How many people are there in your family? Who are they?

5. What does your mother/father do?

6. What does he/she look like?

Part 3: Describing a picture

7. How many people are there in the picture?

8. What are they doing?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 5

Question 1: chọn từ có cách phạt âm không giống với những từ còn lại

1.

A. Friday

B. Fine

C. Listen

D. Light

2.

A. Paper

B. Watch

C. Date

D. Plane

3.

A. Home

B. Hobby

C. Volleyball

D. October

4.

A. Room

B. Cool

C. School

D. Book

Question 2: Chọn đáp án đúng

1. Tony is from Australia. He is ....................................

A. Australia

B. Australias

C. Australian

D. Australist

2. Hakim is from Malaysia. .................................... Nationality is Malaysian.

A. Your

B. Our

C. Her

D. His

3. What vày you vì ……….. Fridays? – I go lớn school in the morning.

A. In

B. On

C. At

D. From

4. We have English on ………………………….

A. Mondays & Wednesdays

B. July and August

C. Mondays & September

D. November & December

5. What ………………. Bởi you have today?

A. Favourite

B. District

C. Maths

D. Subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What

B. How

C. When

D. Who

7. Where ……….. You this yesterday?

A. Were

B. Was

C. Is

D. Are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. In

B. On

C. To

D. At

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES sinh hoạt câu chính xác là No làm việc câu sai

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room và a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex. ...........................................

2. His school is small. ...........................................

3. His school is in Hanoi. ...........................................

4. He loves his school. ...........................................

Question 4: lựa chọn từ phù hợp để điền vào nơi trống

primary

sing

November

Vietnam

name

Hi. My (1) ___________ is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3) ____________. I study at Le Hong Phong (4) _____________ school. I like Music very much. In my không lấy phí time, I go to Music club. I can (5) ______________ but I can’t play the violin.

Question 5: sắp đến xếp các chữ dòng để tạo nên thành từ đúng phụ thuộc vào tranh

1. APION ____________________

*

2. WREFLO ____________________

*

3. UMSCI ____________________

*

4. NTENSI ____________________

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 bao gồm đáp án đề số 6

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Math

B. Name

C. English

D. Vietnamese

2.

A. Where

B. What

C. Why

D. Can

3.

A. Country

B. Singapore

C. China

D. Australia

4.

A. Cook

B. Play

C. Go

D. Would

5.

A. Birthday

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

6.

A. Was

B. Am

C. Is

D. Are

7.

A. On

B. To

C. Be

D. For

8.

A. Japanese

B. America

C. Cambodia

D. Malaysia

Exercise 2: xong xuôi hội thoại phụ thuộc vào các từ đến trước

do name What an too

Bob: Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice to meet you.

Bob: Nice to meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob: I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob: Yes, I can. I can sing and dance. Do you like playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want khổng lồ learn to play it.

Bob: I can teach you.

Clara: That’s great.

Exercise 3: cho dạng đúng của các động từ bỏ sau

1. He can (climb) _________________ the trees.

2. When (be) _________________ your birthday?

3. I (stay) _________________ at home yesterday.

4. What ______________ they (do) ______________ now?

5. They (play) _________________ the piano now.

Exercise 4: Đọc đoạn văn rồi vấn đáp câu hỏi

My name’s Han. I’m from China. I’m Chinese. Today is Monday. I go to school from Monday lớn Friday. I don’t go to lớn school at weekend. But I often go to lớn the school library on Saturday, go swimming on Sunday morning & visit my grandparents on Sunday afternoon.

1. What’s her name?

2. Where’s she from?

3. What’s her nationality?

4. Does she go lớn school at weekend?

5. What does she vì chưng on Saturday?

6. Does she go swimming và visit her grandparents on Sunday?

Exercise 5: chuẩn bị xếp những từ để tạo ra thành câu trả chỉnh

1. You/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play?

___________________________________________________?

3. Email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________.

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án đề số 7

Exercise 1: Điền chữ cái phù hợp vào chỗ trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: chọn từ có cách vạc âm khác với những từ còn lại

1.

A. Pupil

B. Music

C. Sun

D. Student

2.

A. Football

B. Book

C. Good

D. Food

3.

A. Monday

B. Come

C. From

D. Some

4.

A. Skate

B. Can

C. May

D. Date

Exercise 3. Quan liền kề bảng trên và điền vào địa điểm trống trong đoạn văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I vày my homework. On (2)___________, I go khổng lồ the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. & on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. Và at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. You/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. Have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. Play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 bao gồm đáp án đề số 8

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Yesterday

B. Went

C. Had

D. Got

2.

A. Date

B. Monday

C. Tuesday

D. Thursday

3.

A. Fly

B. Plane

C. Write

D. Read

4.

A. England

B. Japan

C. America

D. November

Question 2: lựa chọn từ tương thích điền vào địa điểm trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects vì chưng you have today?

B: I have Maths, Science, Music and (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... Subjects?

B: Maths & English.

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football and reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his miễn phí time, he often goes to the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

2. What is his hobby?

3. Can he sing Vietnamese songs?

4. What does he bởi vì in his không lấy phí time?

Question 4: search lỗi sai trong các câu sau với sửa lại mang lại đúng

1. What subject does you have today? ____________________

2. He are from Malaysia. ____________________

3. I go from Quynh nhì primary school. ____________________

4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: nhờ vào tranh xong xuôi các câu sau

1. I have ____________ on Tuesday.

*

2. She is reading a ____________ now.

*

3. Today is the ____________ of October.

*

4. They are ____________.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Xem thêm: Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4 18.10, biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả đáp án đề số 9

Question 1: chọn từ không giống loại

1.

A. About

B. Where

C. How

D. Who

2.

A. Collect

B. Read

C. Do

D. Like

3.

A. Art

B. Music

C. Subject

D. History

4.

A. Blue

B. Puppet

C. Purple

D. Red

Question 2: dựa vào tranh để xong các câu sau

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

*

Question 3: lựa chọn từ thích hợp trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào địa điểm trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính tiền time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

1.

2.

3.

4.

Question 4: tra cứu lỗi sai trong các câu sau với sửa lại đến đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________

2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________

3. We have English in Friday. _____________________

4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. A/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. Can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. Doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án đề số 10

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Ski

B. Skip

C. School

D. Skate

2.

A. He

B. Her

C. You

D. They

3.

A. Flag

B. Malaysia

C. Singapore

D. China

4.

A. Nice

B. Name

C. Class

D. Pupil

Exercise 2: gạch chân lỗi sai với sửa lại mang đến đúng

1. What is your birthday? __________________

2. What is she name? __________________

3. I don’t go lớn school at Sunday. __________________

4. Tom have an Art class today. __________________

Exercise 3: Chọn lời giải đúng

1. Where are you from, Tom? __________ from America.

A. I am

B. My name

C. You are

D. Her name

2. Hello, my __________ is Mary.

A. Name

B. Name’s

C. Named

D. Names

3. This ______ my friend, Linda. She is from England.

A. Is

B. Are

C. Was

D. Were

4. ________ is the date today?

A. Where

B. What

C. When

D. How

5. _________to meet you, too.

A. Fine

B. She

C. They

D. Nice

6. Where are you from?

A. I’m from Malaysia.

B. I from Japan.

C. I’m an Japanese.

D. I Malaysian.

7. .................. You sing? ................., I can.

A. Can/ No

B. Cannot/ Yes

C. Can/ Yes

D. Can/ Not

8. My birthday is on the .................. Of October.

A. Thursday

B. Two

C. Ten

D. Fifth

Exercise 4: Read và write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese & English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack & Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

1. She is Akio.

2. She is Vietnamese.

3. Her school is International School.

4. Her class has got twelve students.

5. Her friends are from Vietnam.

6. Jack is from America.

7. Meimei isn’t Japanese.

8. Alex is Australian.

9. They play games together.

10. They are happy.

Exercise 5: sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Old/ How/ she/is/?

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

3. You/ play/ Can/ piano/ the/?

4. Is/ My/ Japan/ from/ teacher.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 gồm đáp án đề số 11

Put the words in order.

1. Are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes

____________________________________

2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing

____________________________________

3. Is/ He/ in/ painting/ his/ picture/a/ room

____________________________________

4. The/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/classroom/in

____________________________________

5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?

____________________________________

Read and choose the answer.

Hello, my name is Mai. I’m nine years old. I’m in class 4B. My school is Van Trung Primary School. It is in Van Trung Village. Today is Monday, so I have four subjects. They are English, Maths, Music và Science. My favourite subject is English. After school, I often play badminton with my friend. In the evening I usually bởi my homework.

1. Where is Mai’s school?

A. Nguyen Hue Street

B. Van Trung Village

C. Bat Trang Village

2. What day is it today?

A. Tuesday B. Monday C. Wednesday

3. What’s her favourite subject?

A. Science B. Maths C. English

4. What does she bởi vì after school?

A. She plays badminton B. She skips C. She watches TV

5. How old is she?

A. She is eight B. She is nine C. She is ten

Read and match.

1. Where do you live?

a. It’s on the ninth of
June

2. When"s your birthday?

b. It’s Sunday.

3. What class are you in?

c. No, I can’t.

4. What day is it today?

d. I"m in class 4B.

5. Can you swim?

e. I live in Nguyen Du Street in Ha Noi

ĐÁP ÁN

Put the words in order.

1. Are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes

____Quan và Phong are making paper planes.__________

2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing

____She is doing the exercise in the plyaground._______

3. Is/ He/ in/ painting/ his/ picture/ a/ room

____He is painting a picture in his room._______

4. The/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/classroom/in

____The girls are making a puppet in the classroom.________

5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?

____Are they having a Music lesson?________

Read and choose the answer.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Read và match.

1. Where vì chưng you live?

a. It’s on the ninth of
June

1 - e

2. When"s your birthday?

b. It’s Sunday.

2 - a

3. What class are you in?

c. No, I can’t.

3 - d

4. What day is it today?

d. I"m in class 4B.

4 - b

5. Can you swim?

e. I live in Nguyen Du Street in Ha Noi

5 - c

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 tất cả đáp án đề số 12

Choose the best answer

1. Where are you …….? I am from Hung Yen province.

A. From

B. On

C. In

2. What vì chưng you vày on Saturday afternoon? - I …………… with my brother.

A. Visits

B. Go swimming

C. Plays football

3. What ………………are you? – I’m English.

A. Nationality

B. Weather

C. Name

4. When is your………………? – It’s on the first of November.

A. Book

B. Birthday

C. Nationality

5. ………………………. . See you soon.

A. Good morning

B. Good evening

C. Goodbye.

Choose the odd one out.

1. A. NewB. BigC. SingD. Large
2. A. AustralianB. EnglandC. JapaneseD. American
3. A. StoryB. BookC. CookD. Magazine
4. A. MondayB. SundayC. FridayD. November
5. A. FirstB. ThirdC. FourD. Fourth

Reorder the words.

1. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/ ?

.......................................................

2. Do/ in/ you/ do/ your/ miễn phí time/ what/?

.......................................................

3. Lisa/ taking/ photographs/ likes

.......................................................

4. You/ do/ like/ or/ reading/ singing/?

.......................................................

5. Badminton / her / hobby / is / brother’s / playing

.......................................................

ĐÁP ÁN

Choose the best answer

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

Reorder the words.

1. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/ ?

........What is the name of your school?.....

2. Do/ in/ you/ do/ your/ không tính phí time/ what/?

........What bởi you bởi vì in your không tính tiền time?..........

3. Lisa/ taking/ photographs/ likes

......Lisa likes taking photographs.................

4. You/ do/ like/ or/ reading/ singing/?

.........Do you like singing or reading?.................

5. Badminton / her / hobby / is / brother’s / playing

.........Her brother"s hobby is playing badminton...........

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 13

Find the odd one out

1. A. EnglandB. AustraliaC. JapaneseD. Vietnam
2. A. ChineseB. ThailandC. JapaneseD. Malaysian
3. A. WhenB. InC. AtD. By
4. A. Good morningB. How about youC. Good eveningD. Good afternoon
5. A. SaturdayB. SingC. SwimD. Ride

Choose the correct words.

1. Is she (making/ make) paper bird?

2. Did Lan water the flowers yesterday? - No, she (did/ didn"t).

3. What will you vày (on/ at) Sunday afternoon?

4. What does she like (do/ doing)?

5. He doesn"t (like/ likes) playing football.

Rearrange the words to lớn compete the sentences

1/ táo khuyết juice? / you / vì / some / want

____________________________________

2/ new / This / schoolbag ./ is / her

____________________________________

3/ out? / I / go / May

____________________________________

4/ an / This / is / apple.

____________________________________

5/ is / long / a / It / jump rope.

____________________________________

ĐÁP ÁN

Find the odd one out

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

Choose the correct words.

1. Is she (making/ make) paper bird?

2. Did Lan water the flowers yesterday? - No, she (did/didn"t).

3. What will you bởi (on/ at) Sunday afternoon?

4. What does she like (do/doing)?

5. He doesn"t (like/ likes) playing football.

Rearrange the words lớn compete the sentences

1/ táo bị cắn dở juice? / you / bởi / some / want

___Do you want some táo juice?______

2/ new / This / schoolbag ./ is / her

____This is her new schoolbag.______

3/ out? / I / go / May

_____May I go out?______

4/ an / This / is / apple.

___This is an apple._____

5/ is / long / a / It / jump rope.

_____It is a long jump rope._________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án đề số 14

Choose the odd one out.

1. A. Your B. Our C. He D. Her

2. A. Vietnamese B. English C. Nhật bản D. American

3. A. Badminton B. Football C. Sing D. Volleyball

4. A. Judo B. Chess C. Piano D. Guitar

5. A. Play B. Sing C. Vày D. Song

Read và match

AB
1. What nationality is your mother?a. It’s the twenty-second of Jaunary.
2. What can Akiko do?b. No, he can’t
3. What is the date today?c. It’s on the first of November.
4. When’s your birthday?d. She can play chess.
5. Can he play the piano?e. She is Vietnamese.

Read & write True or False.

Hi. My name"s Akiko. I live in Tokyo, Japan. I"m a student at Sunflower Primary School. I"m in Grade 4B. I have many friends. Peter is one of my best friends. We are in the same class. Tony is English. He is from London. We like playing chess after school.

1. She is Peter"s best friend.

2. Her school is in Sydney, Australia.

3. Peter & Akiko are American.

4. They are in Grade 4A.

5. He likes playing ches with Akiko after school

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - C; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

Read & match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

Read and write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - False; 4 - False; 5 - True;

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án đề số 15

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What vì chưng you lượt thích doing?

A. I want lớn drink milk.

B. I don"t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths và English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to lớn his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda and Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vày you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

III. Read và match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. Is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. Can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

II. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

III. Read & match.

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

IV. Put the words in order.

1 - When is your birthday?

2 - They sang và danced on the beach.

3 - Linda has Maths on Monday và Wednesday.

4 - Linh does his homework in the evening.

5 - Phong can play the guitar.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 16

I. Reorder the word.

1. Is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……………………………………………………..

2. Is/ Lien/ Where/ from/ ?

……………………………………………………

3. In/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………………………………………………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………………………………………………….

5. School/ where/ your/ is/ ?/

…………………………………………………….

Choose the word from the box and complete the dialogue

day ; Art ; favourite ; Tuesday ;

Mai: What (1)............ Is it today, Nam?

Nam: It"s (2)..................................

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I"ve got Maths, Science, English and (3)........................

Mai: What is your (4).............................. Subject?

Nam: Maths & English.

Choose the correct answer.

1........................? – I am in class 4B.

a. Where is your school?

b. Where vày you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

2. .......... Vày you like doing?

a. When

b. What

c. Where

d. How

3. Toni doesn’t like _______ kites

a. Kite

b. Doing

c. Flying

d. Playing

4.What is her____________? – She lượt thích cooking

a. Favourite

b. Free

c. Hobby

d. Doing

5.Tuan’s hobby ___________riding a bike

a. Are

b. Do

c. Is

d. Does

6. They are _____________a nice picture in the classroom

a. Paint

b. Painting

c. Paints

d. Painted

7.What did you ______yesterday morning?

a. Do

b. Doing

c. Did

d. Does

8. My mother can ________ the piano very well.

a. Plays

b. Play

c. Playing

d. Played

9. I _____a paper puppet with my friends.

a. Am making

b. Makes

c. Maked

d. Made

10.Mai_____late this morning.

a. Gets up

b. Got up

c. Getting up

d. Get up

ĐÁP ÁN

I. Reorder the word.

1. Is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……Linda is from Australia…………..

2. Is/ Lien/ Where/ from/ ?

………Where is Lien from?……………

3. In/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………My primary school is in Hanoi…………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………When is your birthday, Hung?………….

5. School/ where/ your/ is/ ?/

………Where is your school?……………….

Choose the word from the box & complete the dialogue

day ; Art ; favourite ; Tuesday ;

Mai: What (1).....day....... Is it today, Nam?

Nam: It"s (2).........Tuesday.........

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I"ve got Maths, Science, English and (3).......Art........

Mai: What is your (4).........favourite....... Subject?

Nam: Maths and English.

Choose the correct answer.

1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - c; 5 - c;

6 - b; 7 - a; 8 - b; 9 - a; 10 - a;

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 gồm đáp án đề số 17

Put the words in the correct order to write requests.

1. You/ Can/ please/ the/ turn off/ TV?

………………………………………………………………

2. Can/ dictionary/ the/ open/ you?

………………………………………………………………

3. You/ turn on/ the/ Can/ ceiling fan?

………………………………………………………………

4. Play football/ do/ after/ you/ school?

………………………………………………………………

5. Swimming/ do/ Tuesday/ we/ go/ on?

………………………………………………………

Choose the correct answer.

1. Linda is (paint/ painting/ paints/ painted) a nice picture in the art room.

2. What did you (do/ doing/ did/ does) yesterday?

3. The teacher (is/aren’t/are/am) reading a dictation for the class.

4. Mai (gets up/got up/getting up/get up) late this morning.

5. He is (American/ England/ France/ America).

Choose the odd one out.

1.A. Maths B. IT C. Favourite D. Science

2. A. Green B. đen C. Yellow D. Colour

3. A. Have B. Has C. Vì D. Swing

4. A. Morning B. Swimming C. Cooking D. Dancing

5. A. Thursday B. Monday C. Yesterday D. Sunday

ĐÁP ÁN

Put the words in the correct order khổng lồ write requests.

1. You/ Can/ please/ the/ turn off/ TV?

……Can you turn off the TV?………

2. Can/ dictionary/ the/ open/ you?

………Can you open the dictionary?………………

3. You/ turn on/ the/ Can/ ceiling fan?

……Can you turn on the ceiling fan?…………

4. Play football/ do/ after/ you/ school?

………Do you play football after school?…………

5. Swimming/ do/ Tuesday/ we/ go/ on?

………Do we go swimming on Tuesday?…………