Có bao nhiêu đồng phân kết cấu có phương pháp phân tử C5H12 được Vn
Doc soạn hướng dẫn các bạn viết đông phân của hợp chất hữu cơ tất cả công thức phân từ C5H12. 


Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có bí quyết phân tử C5H12?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án chỉ dẫn giải đưa ra tiết

Đáp án A

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy có tất cả 3 đồng phân.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử c 5 h 12


Cách viết đồng phân của Ankan

Khái niệm: Ankan là đông đảo hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đối chọi C-C với C-H.

CTTQ: Cn
H2n+2 (n ≥ 1).

Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon cùng từ C4 trở đi mới lộ diện đồng phân.

Các ankan bao gồm số nguyên tử C từ bỏ C1 → C3 không có đồng phân. Trường đoản cú C4 trở đi gồm đồng phân mạch C

Các cách để viết đồng phân của ankan

Bước 1: Viết đồng phân mạch cacbon ko nhánh

Bước 2: Viết đồng phân mạch cacbon phân nhánh

Cắt 1 cacbon trên mạch chủ yếu làm mạch nhánh. Đặt nhánh vào các vị trí khác nhau trên mạch chính, (không để nhánh vào vị trí C đầu mạch, vày nó vẫn thành mạch thẳng)

Khi cắt 1 cacbon không thể đồng phân thì giảm đến 2 cacbon, 2 cacbon có thể cùng link 1 C hoặc 2 C trên cùng mạch chính

Lần lượt giảm tiếp cacbon khác cho tới khi không giảm được thì ngừng lại.

Đảm bảo luật lệ hóa trị liên kết

Công thức tính nhanh đồng phân ankan

2n - 4 + 1 (3

Ví dụ:

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan đã là: 24-1 + 1 = 2 đồng phân

Ví dụ:

C6H14 gồm bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Độ bất bão hòa k = số link π + số vòng = (6.2 + 2 - 14) / 2 = 0

Phân tử không tồn tại chứa links π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa links đơn

Hexan C6H14 gồm 5 đồng phân mạch cacbon:

Viết các đồng phân cấu tạo của C6H14 và gọi tên

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3: n-hexan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3: 2-metylpentan

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3: 3-metylpentan

(CH3)2-CH-CH(CH3)2: 2,2 - đimetylbutan

(CH3)3-C-CH2-CH3: 2,3- đimetybutan

Vậy C6H14 gồm 5 đồng phân cấu tạo.


Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Số đồng phân kết cấu ứng với công thức phân tử C6H14 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6.


Xem đáp án
Đáp án C

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2-CH-CH(CH3)2

(CH3)3-C-CH2-CH3


Câu 2. Ứng với phương pháp phân tử C4H10 tất cả bao nhiêu đồng phân kết cấu mạch hở?

A.4

B. 5

C. 6

D. 3


Xem đáp án
Đáp án B

Δ= (2.4 + 2−10)/2 = 0

⇒ Ankan ⇒ Chỉ có link đơn

Vậy C4H10 bao gồm 2 đồng phân.

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH3


Câu 3. Công thức dễ dàng nhất của hiđrocacbon R là Cn
H2n+1. R thuộc hàng đồng đẳng như thế nào ?

A. Ankan.

B. Cảm thấy không được dữ kiện để xác định.

C. Ankan hoặc xicloankan.

D. Xicloankan.


Xem đáp án
Đáp án A

Công thức phân tử của M là (Cn
H2n+1)m => Cnm
H2nm+m

=> với m = 2 => CTPT của M là C2n
H2n+2

Vậy M thuộc dãy đồng đẳng của ankan


Câu 4. Cho C7H16 chức năng với clo bao gồm chiếu sáng sủa theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được lếu láo hợp gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức kết cấu của C7H­16 có thể có là


A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 5. Ankan gồm có loại đồng phân nào?

A. Đồng phân nhóm chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân địa điểm nhóm chức.

D. Tất cả cả 3 một số loại đồng phân trên.


Xem đáp án
Đáp án B

Ankan gồm từ 4C trở đi ứng với mỗi bí quyết phân tử có những công thức kết cấu mạch cacbon không phân nhánh với mạch cacbon phân nhánh của các đồng phân mạch cacbon.


Câu 6. Dãy nào dưới đây chỉ gồm những chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H14, C6H12


Xem đáp án
Đáp án C

Đồng đẳng của mêtan là những ankan như CH4, C2H6, C4H10, C5H12


Câu 7. Ứng với bí quyết phân tử C6H14 có bao nhiêu đồng phân mạch cacbon?

A. 3

B. 4

C. 5 

D. 6


Xem đáp án
Đáp án C

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3: n-hexan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3: 2-metylpentan

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3: 3-metylpentan

(CH3)2-CH-CH(CH3)2: 2,2 - đimetylbutan

(CH3)3-C-CH2-CH3: 2,3- đimetybutan

Vậy C6H14 có 5 đồng phân cấu tạo.


Câu 8. Ankan có những loại đồng phân nào

A. Đồng phân địa chỉ nhóm chức.

B. Đồng phân team chức

C. Bao gồm cả 3 một số loại đồng phân trên.

D. Đồng phân cấu tạo


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 9. C6H14 gồm bao nhiêu đồng phân cấu tạo


A. 5

B. 4

C. 3

D. 6


Xem đáp án
Đáp án A

Độ bất bão hòa k = số links π + số vòng = (6.2 + 2 - 14) / 2 = 0

Phân tử không có chứa links π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa link đơn

Hexan C6H14 có 5 đồng phân mạch cacbon:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2-CH-CH(CH3)2

(CH3)3-C-CH2-CH3


Câu 10. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc hàng đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H12, C6H14


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 11. Cho các hợp chất hữu cơ sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.

Số chất gồm đồng phân hình học tập là:

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3


Xem đáp án
Đáp án A

Các chất có đồng phân hình học là:

1. CH2=CHCH=CHCH2CH3;

2. CH3CH2CH=CHCH2CH3;

3. CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2;

4. CH3CH=CHCH3.


Câu 12.

Xem thêm: Tháng 6 là cung hoàng đạo gì ?mệnh gì và tính cách con người như thế nào

Cho phương pháp phân tử của Anken là C4H8. Hỏi tất cả bao nhiêu đồng phân khi công dụng với hỗn hợp HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án A

HCl là tác nhân bất đối xứng, để anken C4H8 cùng HCl cho một sản phẩn hữu cơ độc nhất vô nhị thì C4H8 yêu cầu đối xứng

=> Công thức cấu trúc đó là: 

CH3-CH=CH-CH3

Tuy nhiên công thức này còn có đồng phân hình học buộc phải tính là 2 anken


Câu 13. Trong số các ankan đồng phân của nhau, đồng phân làm sao có ánh sáng nóng tung cao nhất?

A. Đồng phân mạch thẳng.

B. Đồng phân isoankan.

C. Đồng phân tert-ankan.

D. Đồng phân mạch phân nhánh các nhất.


Xem đáp án
Đáp án B

Đồng phân có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là đồng phân có cấu trúc phân tử gọn nhất

=> đồng phân mạch trực tiếp có cấu trúc phân tử gọn gàng nhất.


Câu 14. Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon R là Cn
H2n+2. R thuộc dãy đồng đẳng nào? 

A. Ankan.

B. Anken

C. Akin.

D. Xicloankan.


Xem đáp án
Đáp án A

Hiđrocacbon bất kì đều phải sở hữu số H chẵn

Công thức phân tử của ankan hoàn toàn có thể là: C2n
H4n+2 ; C4n
H8n+4; …

Đều có chung dạng Cm
H2m+2 (với m = 2n; 4n; …)

=> R là ankan


Câu 15. Ứng với bí quyết phân tử C5H10 bao gồm bao nhiêu đồng phân cấu trúc mạch hở?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3


Xem đáp án
Đáp án B

Các đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức C5H10 là:

CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3;

CH3 – CH = CH – CH2 – CH3;

CH2 = CH – CH(CH3)2;

CH2 = C (CH3) – CH2 – CH3;

CH3 – CH = C(CH3)2.


Câu 16. Etilen bao gồm lẫn tạp hóa học là SO2, CO2 cùng hơi nước. Rất có thể loại vứt tạp chất bằng cách:

A. Dẫn tất cả hổn hợp qua hỗn hợp brom dư

B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Na
Cl dư

C. Dẫn tất cả hổn hợp lần lượt qua bình đựng hỗn hợp Na
OH dư cùng bình đựng hỗn hợp H2SO4 đặc.

D. Dẫn tất cả hổn hợp lần lượt qua bình đựng dung dịch brom dư với bình đựng dung dịch H2SO4 đặc.


Xem đáp án
Đáp án C

Dẫn tất cả hổn hợp khí qua bình đựng dung dịch Na
OH dư bao gồm SO2 và CO2 bị hấp thụ

SO2 + 2Na
OH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 + H2O

Còn lại tương đối nước sẽ ảnh hưởng hấp thụ bở dung dịch H2SO4 quánh (H2SO4 đặc có tác dụng hút nước)


---------------------------------------------

Trên trên đây Vn
Doc đã giới thiệu tới các bạn Có bao nhiêu đồng phân kết cấu có bí quyết phân tử C5H12. Nội dung bài viết đã nhờ cất hộ tới bạn đọc những đồng phân cấu tạo có cách làm phân tử. Hi vọng qua bài viết này độc giả có thêm tài liệu bổ ích nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập tập, Vn
Doc xin reviews tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài tập hóa học lớp 12

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
Câu 1:Số đồng phân kết cấu ứng với cách làm phân tử C6H14là
A. 3 B. 4C. 5D. 6.Câu 2:Hợp hóa học (CH3)2CHCH2CH2CH3có tên gọi là
A. Neopentan B. 2- metylpentan
C. Isopentan D. 1,1- đimetylbutan.Câu 3:Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3có tên thường gọi là
A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametybutan
C. 2,4,4-trimetylpentan...

Câu 1:Số đồng phân cấu trúc ứng với công thức phân tử C6H14là

A. 3 B. 4C. 5D. 6.

Câu 2:Hợp hóa học (CH3)2CHCH2CH2CH3có tên thường gọi là

A. Neopentan B. 2- metylpentan
C. Isopentan D. 1,1- đimetylbutan.

Câu 3:Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3có tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametybutan

C. 2,4,4-trimetylpentan D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Câu 4:Ankan X tất cả công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên thường gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan B. 2- metylbutan C. Pentan D. 2- đimetylpropan

Câu 5:Ankan X gồm công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan B. 3- metylpentan C. Hexan D. 2,3- đimetylbutan

Câu 6:Ankan X gồm chứa 20% hiđro theo khối lượng. Tổng cộng nguyên tử trong một phân tử X là

A. 8 B. 11 C. 6 D. 14.

Câu 7:Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, chiếm được 4,48 lít CO2(đktc). Cách làm phân tử của X là

A. C3H8 B. C4H10 C. C5H10 D. C5H12.

Câu 8:Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2và 0,132 mol H2O. Lúc X chức năng với khí clo (theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1) thu được một thành phầm hữu cơ duy nhất . Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan B. Etan C. 2-metylpropan D. 2- metylbutan

Câu 9:Đốt cháy trọn vẹn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bởi oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2(đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không gian (dktc) nhỏ dại nhất cần dùng làm đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên bên trên là

A. 70,0 lít B. 78,4 lít C. 84,0 lít D. 56,0 lít.

Câu 10:. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo thành phầm dẫn xuất monoclo có thành phần cân nặng clo là 45,223%. Phương pháp phân tử của X là

A. C4H10 B. C3H8 C. C3H6 D. C2H6.

Câu 11:Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất tất cả tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Thương hiệu của ankan là

A. 3,3-đimetylhexan B. 2,2-đimetylpropan C. Isopentan D. 2,2,3-trimetylpentan.

Câu 12: cho những câu sau:

a. Ankan tất cả đồng phân mạch cacbon.

b. Ankan với xicloankan là đồng phân của nhau.

c. Xicloankan làm mất màu dung dịch nước brom.

d. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon làm mất màu hỗn hợp nước brom.

e. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có link đơn vào phân tử.

f. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon không tồn tại mạch vòng.

Những câu đúng là A, B, C tuyệt D?

A. A, c, d, e B. A, d, f C. A, b, d, e, f D. A, e

Câu 13. Đốt cháy trọn vẹn 1 hiđrocacbon A. Sản phẩm cháy thu được đem hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thấy bao gồm 3 gam kết tủa và cân nặng dung dịch tạo thêm so với ban đầu là 0,28 gam. Hiđrocacbon coá CTPT là?

A. C4H10 B. C3H8 C. C5H12 D. C2H6

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml các thành phần hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, teo (thể tích CO gấp rất nhiều lần lần thể tích CH4), chiếm được 24,0 ml CO2(các thể tích khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X đối với khí H2 là:

A. 12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 11,1

Câu 15. triển khai pư crakinh ở nhiệt độ cao 11.6 gam Butan một thời gian thu được hỗn hợp X tất cả metan, etan, etilen, propilen, Butan. Đốt cháy hỗn hợp X vào oxi dư, rồi cho thành phầm sinh ra qua bình đựng H2SO4 đậm đặc. Độ tăng cân nặng bình đựng H2SO4 đậm đặc là?